အရင္းရွင္သစ္၏ အႏရၱ ာယ္ ငါးရပ္

သမာသမတ္

အရင္းရွင္သစ္ဆုိသည္ မည္သည္ကုိ ရည္ၫႊန္းထားသနည္း။ ဤစာစုကုိနားလည္ရန္အတြက္ ဤေဝါဟာရကုိ ပထမရွင္းလင္းခဲ့ရမည္။ အရင္းရွင္သစ္ဆုိသည္မွာ Neoliberalism ကုိ ျမန္မာ့နားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Neo ၏အဓိပၸါယ္မွာ အသစ္၊ liberalism ၏ အဓိပၸါယ္ကိုမူ အရင္းရွင္ဟု လြယ္ကူေအာင္ ဘာသာျပန္ေပးလုိက္သည္။ ဤအတြက္ အေၾကာင္းရွိပါသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: