ဝါဒျဖန္႔မႈ

၀င့္ထန္း

ယေန႔ ‘ဝါဒျဖန္႔ျခင္း’ ဆိုတဲ့စကားလံုးကို မုသာဝါဒ လိမ္ညာမႈေတြျဖန္႔ျဖဴးလိုတဲ့အခါမွာ မၾကာခဏအသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီဝါဒျဖန္႔ျခင္း (propaganda) ေဝါဟာရကို အမွန္တရားျပန္႔ႏွံ႕ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ရိုမန္ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပထမဆံုး အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပညာရပ္ေဝါဟာရအရဆိုရရင္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းဆိုတာ လူထုရဲ႕ အေတြးအျမင္စိတ္ကူး႐ႈေထာင့္ေတြ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရးထား၊ ေျပာထား၊ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ထား၊ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့အရာရာကို ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းကို စစ္ပြဲေတြနဲ႔ စစ္ပြဲလိုအေျခအေနေတြမွာ လက္နက္ကရိယာသဖြယ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ တနည္းဆိုရရင္ ‘စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ပြဲ’ (the war of the mind)၊ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး (psychological warfare) တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းပါပဲ။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: