လ်ဴေရွာင္ဘိုႏွင့္ တ႐ုတ္ဒီမိုကေရစီ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာတမ္းမွာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ‘တ႐ုတ္ျပည္ဒီမိုကရက္တစ္ႏို္င္ငံေရး တည္ေဆာက္မႈ’  စကၠဴျဖဴ စာတမ္းကို လ်ဴေရွာင္ဘိုက တုံ႔ျပန္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ ဧကရာဇ္စိုးမိုးမႈ၊ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရွည္လ်ားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာ ေဖာ္ျပရင္း လူထုအတြက္ ဘာျခားနားမႈမွ မရွိေသးတာကို တင္ျပထားသည္။ ‘လြတ္လပ္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ ေပၚထြက္မႈ’မွာ လက္ရွိအာဏာရထားတဲ့သူေတြနဲ႔ သူတို႔ေပၚလစီေတြထဲက လာမွာမဟုတ္၊ လူထုပါဝါကေနသာ ေပၚထြက္လာမည္ဟု သူ႔စာတမ္းကို အဆံုးသတ္ထားသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: