ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား

ေနာ္ဇိုး

ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားကို ေျပာသည့္အခါ အေျခခံအားျဖင့္ ႐ႈေထာင့္သံုးရပ္ကေန ၾကည့္ၿပီး ေျပာေလ့ရွိသည္။ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရးအျမင္အရလည္း အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ –

• ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္အားလံုး၏အက်ဳိးကို အေျခခံမႈ။

• လူမႈတန္းတူေရးေပၚ အေျခခံမႈ။

• လူမႈေစ်းကြက္ စီးပြားေရးအေပၚ အေျခခံမႈ တို႔ျဖစ္သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီေဝါဟာရကို ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား တစ္ရပ္၏ အေျခခံအယူအဆအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရား လမ္းစဥ္တစ္ရပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ၫႊန္းဆိုရာအျဖစ္လည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါ အသံုးအႏႈန္း ပံုစံႏွစ္ရပ္သည္လည္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: