စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာသည္သာ

ဝင္းျမင့္ေမာင္

လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ပမာဏ၊ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ လူအား၊ စက္အား၊ ပစၥည္းကိရိယာ မည္မွ် လုိမယ္။ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္၊ စ ရက္၊ ဆုံး ရက္၊ ကုန္က်မည့္ ေငြေၾကးပမာဏ စသည့္တုိ႔ကုိ တြက္ခ်က္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရပါတယ္။ ဒါကုိ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေရး အစီအမံလုပ္တယ္ လု႔ိ ဆုိပါတယ္။ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲတယ္လုိ႔ သုံးၾကတယ္။

ခု ထုိလုပ္ငန္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲတယ္ management လုိ႔ သုံးစြဲလာၾကၿပီး၊ ပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေနရာယူလာပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္ဟာ ၁၉၅ဝ ေလာက္မွာ က႑အသီးသီး အရွိန္ယူၿပီး တြင္က်ယ္လာတယ္။ မန္ေနဂ်ာဆုိသည့္ အခန္းက႑ သီးသန္႔ ေပၚလာၿပီး၊ အလုပ္ပုိင္ရွင္ (ေငြရွင္) နဲ႔ လုိင္းကြဲသြားၿပီး၊ အလုပ္ရွင္က မန္ေနဂ်ာကုိ ပညာသည္တစ္ဦးလုိ ေနရာေပး ဆက္ဆံလာရတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: