ႏိုင္ငံေရးရံပံုေငြဆိုင္ရာမူ၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း

          လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ခိုင္မာ အားေကာင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။  အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ ပါတီရံပံုေငြမ်ား ရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။  သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးရံပံုေငြမ်ားႏွင့္ ရံပံုေငြထည့္ဝင္သူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ျပႆနာနယ္ပယ္ အျဖစ္ ရႈျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။  တခ်ိဳ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အႏၱရာယ္ဟုပင္ ဆိုေလ့ရွိသည္။  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ရံပံုေငြကို မည္သို႔ ရွာေဖြစုေဆာင္းသင့္သည္ ဆိုသည့္ ေၾကာင္းခ်င္းရာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ရံပံုေငြထည့္ဝင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း စသည္တို႔ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္း ေကာင္း အားလံုးသေဘာတူလက္ခံႏိုင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး မရွိေသးေပ။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ႏိုင္ငံေရး ရံပံုေငြဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေနၾကသည္။ ပါတီမ်ား၏ ရံပံုေငြ ထည့္ဝင္ျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီအရည္အေသြးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးျဖစ္စဥ္တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ခိုင္မာအားေကာင္း သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးရံပံုေငြ ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားရန္လည္း လိုအပ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: