ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

အယ္ဒီတာ့တင္ျပခ်က္

          ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႔ ပင္ကိုယ္သေဘာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈသမိုင္းကို ေလ့လာတဲ့အခါ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအံုေတြအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။  ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ေပၚထြန္းစ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာေတာ့ သူတို႔ကို  ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပုဂၢလိကအစည္းအ႐ံုးေတြ voluntary private associations အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူသံုး အေဆာက္ အအံုေတြ public utility အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လက္ခံလာခဲ့ၾကတယ္။  ဒီအခ်က္ကို မၾကာခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းၾကတဲ့ လက္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္ေတြက သက္ေသျပေန ပါတယ္။

          လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္က ပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႔ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ အဆိုတစ္ရပ္ ရွိတယ္။  “ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ဒီမိုကေရစီကို ဖန္တီးခဲ့ၾကၿပီး၊ ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေၾကာင့္ ရွင္သန္ေနၾကတယ္” လို႔ အဲ့ဒီပညာရွင္က တင္ျပခဲ့တယ္။  ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေသာ့ခ်က္က်မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီအယူအဆကို အျခားေခတ္ၿပိဳင္ပညာရွင္ေတြကလည္း လက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ အသစ္ေပၚထြန္းစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူဝါဒေရးဆြဲသူေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာတည္တံ့ေရး ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက မူဝါဒေရးဆြဲသူေတြကလည္း သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။  လက္ေတြ႔မွာလည္း ဒီမို ကေရစီ အေျခခိုင္ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မျဖစ္မေန ရွိရမယ့္ ႏိုင္ငံေရး အေဆာက္အအံုေတြအျဖစ္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အျမစ္တြယ္ေနၿပီးျဖစ္သလို၊ အေရွ႔ဥေရာပႏွင့္ ကမၻာ့အျခားေဒသေတြက ျဖစ္ထြန္းစဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ လူမႈအေဆာက္ အအံု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဗဟုႏိုင္ငံေရးစနစ္ political pluralism ေဖၚထုတ္ေရး အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။

Advertisements

One Response

  1. Thanks for this informative review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: