ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ ကိုယ္စားျပဳျခင္းအေျခခံမူအယူအဆ

ေနာ္ဇိုး

ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အစကနဦး

          ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ စတင္ေပၚထြန္းခ်ိန္က ၄င္းတို႔ကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားအား ဖံုးလႊမ္းသြားမည့္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားစု၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။  ယင္းသို႔ မွတ္ယူမႈမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ရွိမႈသည္ ဂြၽန္ေလာ့ခ္၏ ႏိုင္ငံေရးဒႆနတြင္ အေျခခံေသာ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရူဆိုး၏ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားအေျခခံမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။  အဆိုပါ အေနာက္ဥေရာပ ေရွးရိုးအစဥ္အလာ လစ္ဘရယ္ အေတြးအေခၚမ်ားက ထိုအခ်ိန္ကာလ (၁၉ရာစုအလယ္အထိ တည္ရွိခဲ့ၾကေသာ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပုဂၢလိကအစည္းအ႐ံုးမ်ား voluntary private associations အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

          ဂ်ာမန္လူမႈေရးသိပၸံပညာရွင္ မက္က္စ္ဝက္ဘာ ၏ ေလ့လာတင္ျပခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွာ ေပၚထြန္းစကာလ၌ အထက္တန္းလႊာလူကံုထံမ်ား၏ အစုအေဝးဆိုသည့္ ပံုသ႑ာန္ထက္ မပိုခဲ့။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူထုဒီမိုကေရစီအယူအဆ  Mass Democracy ေရွ႕တန္းေရာက္လာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအၾကား တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ရန္ လက္ေတြ႔အရ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တည္ရွိမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူတို႔အၾကား ၾကားခံဆက္စပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္မႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။  သို႔ျဖစ္ရာ လူထုဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းလာမႈေၾကာင့္ ခိုင္မာ အားေကာင္းသည့္ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔အစည္းပံုသ႑ာန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီပံုစံသစ္ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့သည္ဟု မက္က္စ္ဝက္ဘာ က တင္ျပခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: