ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေမာ္ဒန္ႏိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

သိုက္ႏိုင္၀င္း

စကားခ်ီး

          ယခုစာစု၏ အက်ဥ္းဆုိလုိရင္းမွာ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားကုိ လြယ္လြယ္ ကူကူ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္။ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေနအထား အခင္းအက်င္း ေကာင္းမ်ား တည္ရွိမွသာ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ သုိ႔ႏွင့္တုိင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေမာ္ဒန္ႏုိက္ေဇးရွင္းက ထုိအင္စတီက်ဳးရွင္းအေျခခံမ်ား လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေပးၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္လည္း တုိးတက္အလုပ္ျဖစ္လာႏုိင္မည္ဟု ဆုိပါသည္။

          မစ္ခ်ီဂန္တကၠသုိလ္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡ Ronald Ingle Hart ႏွင့္ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ပါေမာကၡ Christian Wetzel  တုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ မ်ားအေပၚ အေျချပဳေရးသားသည့္ ‘Modernization, Cultural Change and Democracy’  စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: