ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

ရဲႏြယ္မိုး

ဒီမိုကေရစီက အစိုးရနဲ႔ျပည္သူလူထု အဓိကနယ္ပယ္ႏွစ္ခုအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ ႔ ၪပေဒစည္းမ်ၪ္းေတြက ျပည္သူက အစိုးရအေပၚလုပ္ႏိုင္တာ (အစိုးရ အစားထိုး လဲလွယ္ႏိုင္တာ) နဲ႔ အစိုးရက ျပည္သူေတြကိုမလုပ္ႏိုင္တာ (တစ္ၪီးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္ မခ်ိဳးေဖါက္ႏိုင္တာ) ႏွစ္ခုကို အေလးထား ေဖာ္ျပပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ေတာ့ ယေန႔ေမာ္ဒန္ဒီမိုကေရစီက အဲဒီ့ႏွစ္ခုအေပၚမွာသာ တည္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခုအေပၚမွာလည္း လံုးဝမူတည္ေနပါတယ္။

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အတြက္ မရွိမျဖစ္အခရာက်တဲ့ တတိယ ေဒါက္တိုင္ပါ။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လူထုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္တို႔ၾကားမွာ ၾကားခံ (buffer) အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ လူထုနဲ႔ အစိုးရ ကင္းကြာမေနေအာင္ ဆက္စပ္ေပးပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြ အစိုးရနဲ႔ စိမ္းမေနေအာင္ ထိန္းညိွေပးရင္း အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူရဲ ႔ ေလာ္မာႏွိပ္စက္မႈကေန အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: