ျပင္သစ္အေတြးအေခၚအေျခခံ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအယူအဆ

ေနာ္ဇိုး

လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း civil society ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚနယ္ပယ္တြင္ အေျခခံအယူအဆ ႏွစ္ရပ္ရွိ၏။ ပထမအယူအဆတစ္ရပ္မွာ ေစ်းကြက္ မ်က္ႏွာစာကို မူလအေျခခံျပဳသၫ့္ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းမႈျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားပညာရွင္ ဂြ်န္ေလာ့ခ္၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားအရ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆိုသည္မွာ လူသားတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဖလွယ္မႈ၊ စားသံုးမႈျဖစ္စၪ္တြင္ ျပင္ပသက္ေရာက္မႈ ကင္းစြာျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ၪပေဒသမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနသၫ့္ အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။ ဤဖြင့္ဆိုမႈမွာ အဂၤလိပ္-အေမရိကန္ လစ္ဘရယ္ဝါဒတြင္ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကနယ္ပယ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား ႏိုင္ငံေတာ္စြက္ဖက္မႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဒုတိယအယူအဆမွာ မြန္တက္(စ)က်ဴၪႏွင့္ အလက္ဇႏၵားေတာ့ခ္ဗီးလ္ စသည့္ ျပင္သစ္အေတြးအေခၚဆရာမ်ား၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေတြးအေခၚမ်ား သမိုင္းတြင္ ဆိုၾကသည္။ အဂၤလိပ္-အေမရိကန္အယူအဆႏွင့္ အျမင္ကြဲျပားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပင္သစ္အစၪ္အလာအေတြးအေခၚမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အယူအဆအရ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအား ေစ်းကြက္နယ္ပယ္အျဖစ္ မရႈျမင္ေပ။ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမွီအခိုကင္းၿပီး တည္ရွိေနသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသင္းအပင္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ အစည္းအရံုးမ်ား၏ အစုအေဝးအျဖစ္ ယူဆသည္။ ဤအယူအဆအရ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေပ။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အျခားအာဏာဆံုခ်က္မ်ားအၾကား အားမွ်ေျခတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ မတူကြဲျပားသည့္ အေျခခံအယူအဆႏွစ္ရပ္အနက္ ျပင္သစ္အစၪ္အလာလက္ေတြ႔မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ၁၈ ရာစုတြင္ စတင္လာခဲ့ေသာ ဒုတိယအယူအဆအား ယခုစာစုတြင္ ေလ့လာတင္ျပသြားပါမည္။ ထိုသို႔တင္ျပရာတြင္ အေတြးအေခၚသမိုင္းတြင္ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အယူအဆေနာက္ခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ရွားသည့္ မြန္တက္(စ)က်ဴ ႔ ႏွင့္ အလက္ဇႏၵား ေတာ့ခ္ဗီးလ္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အေတြးအေခၚ ဒႆနဆရာမ်ား၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံမ်ားကို ဆက္စပ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: