ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေရးပါမႈ

ေအာင္မိုးေဇာ္

နိဒါန္း

၁၉၈၀ လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လက္ေတြ႔ျဖစ္စၪ္မ်ားအရ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာလမ္းသည္ ရွဳပ္ေထြးၾကမ္းတမ္းၿပီး အသြင္သ႑ာန္လည္း စံုလင္လွပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေရး ဟူသၫ့္ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မတူကြဲျပားေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤျဖစ္စၪ္အတြင္း အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားသည္ တူညီေသာ ပန္းတိုင္ တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ မတူကြဲျပားေသာ လမ္းေၾကာင္းအသီးသီးကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ ထိုျဖစ္စၪ္အတြင္း ႏိုင္ငံအသီးသီးက ၎တို႔၏ သီးျခားထူးျခားမႈတို႔ႏွင့္အညီ မတူကြဲျပားေသာ လမ္းေၾကာင္းအသီးသီးအား ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ အာဏာရွင္ အစိုးရတို႔အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ေရးႄကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ၏ အခန္းက႑ မွာ ေသာ့ခ်က္က်လွေပသည္။ ပညာရွင္အမ်ားအျပားက ထိုႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား (ဝါ) လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးမ်ား ”democratic revolutions” ဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ကာလ၌ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွာမႈမ်ား အားေကာင္းၿပီး တရားဝင္မႈ ရရွိလာ ကာ မဟန္႔တားႏိုင္ သၫ့္ ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျပည့္အဝ ေအာင္ျမင္မႈရၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသးေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ပိုမိုရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္မ်ား အုပ္စိုးသၫ့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ တန္ျပန္ ခုခံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ (အထူးသျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအၾကိဳကာလတြင္) လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ သင္ခန္းစာမ်ားထုတ္ယူရန္ အထူးအေရးႄကီးလွေပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: