ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို အသံုးခ်ျခင္း

ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း

မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဟူသၫ့္ အသံုးအႏွဳန္းသည္ ကမၻာ့ေနရာေဒသအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမွဳေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ လူမွဳေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား၏ ေန႔စၪ္သံုး ေဝါဟာရတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာတဝွမ္း အရင္းရွင္စနစ္ ၾကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ေရးအတြက္ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒကို ေရွ ႔တန္းေရာက္ သေဘာတရားအျမင္တစ္ရပ္အျဖစ္ အေတြးအေခၚခ်ေရး လုပ္ငန္းစၪ္တြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အယူအဆအား လိုရာဆြဲ၍ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးခ်လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအေပၚ နားလည္မွဳမ်ား၊ ဖြင့္ဆိုမွဳမ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒသည္ ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ ၾကီးစိုးခ်ယ္လွယ္သၫ့္ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္ မည္သို႔ ျဖစ္လာပံုကို ေလ့လာတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤစာစု၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒ၏ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား၏ လူမွဳစီးပြားေရးဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သၫ့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုရင္း မဟုတ္။ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျချပဳသၫ့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအယူအဆကို အသံုးခ်၍ ေခတ္သစ္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ အေတြးအေခၚသေဘာတရားကို တည္ေထာင္ခဲ့ပံုႏွင့္ ေရွ ႔တန္း ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ခဲ့ပံုမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: