ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးႏွင့္ လူထုအခန္းက႑

ေမာ္စီ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းျခင္း၊ အေပးအယူလုပ္ျခင္းတို႔သည္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚထြန္းစတြင္ အခရာက်ခဲ့ျပီး၊ လက္ရွိကာလတြင္လည္း အေရးပါေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္မူ ျပည္သူတို႔က မိမိတို႔၏လိုလားခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ မည္မွ်ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖိအားေပးႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိ ဟူသည့္အေပၚ တည္မွီလွ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖိအားေပးႏိုင္စြမ္းဆိုသည္ကလည္း ျပည္သူတို႔က သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားအား မည္မွ်ရယူသံုးစြဲႏိုင္သည္၊ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား အျမင္မ်ား အယူအဆမ်ားအား မည္မွ်ထုတ္ေဖၚက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟူသည့္ ျပည္သူမ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျမင့္မားလာေရး၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျမွင့္တင္ေရး human empowerment သည္ ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစၪ္တြင္ အေရးၾကီးေပသည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ေလ့လာေနၾကသည့္ ပညာရွင္တို႔၏ ေထာက္ျပခ်က္မွာ ယင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီသီဝရီမ်ား၏အဆိုအတိုင္း ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္မ်ားက အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနျခင္း မရွိပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚလႊာရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူထုဆႏၵလိုလားခ်က္မ်ားကို အႄကီးအက်ယ္ လစ္လ်ဴ႐ႈေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းျခင္း effective democracy ဆိုသည္ကို နားလည္ရန္လိုအပ္လာ၏။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: