စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ား

ေနာ္ဇိုး

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားတို႔အား ကိုယ္စားျပဳ၍ အဓိကက်ေသာ အခန္းက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသို႔ ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူမႈပဋိဉာၪ္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ကိုယ္စား ဤတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွလြဲ၍ အျခားတရားဝင္သၫ့္ အဖြဲ႔အစည္း အေဆာက္အအံု မရွိေပ။ ပညာရွင္ မာ့ခ္တာနာ Mark Turner ႏွင့္ ေဒးဗစ္ဟူးလ္ David Hulme တင္ျပသကဲ့သို႔ “အမ်ားျပည္သူက႑ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အဓိက စြမ္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖၫ့္ဆီးေပးႏိုင္သၫ့္ အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။” ဤသို႔ဆိုသၫ့္အတြက္ ထိုတာဝန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ၪီးတည္းကသာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေပ။ အမ်ားျပည္သူေလာ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေလာ ဆိုသည္မွာ အဓိကမက်။ ထို႔ထက္ပို၍ အေရးႄကီးသည္မွာ က႑ႏွစ္ရပ္စလံုးက လူမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပၫ့္ဝဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ျဖၫ့္ဆီးေပးႏိုင္ေရးကို မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္နည္း၊ မည္သို႔ အျပန္ အလွန္ အေထာက္အကူျပဳမည္နည္း ဆိုသၫ့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: