ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို စိပ္ျဖာၾကည့္ျခင္း

ဝင္းျမင့္ေမာင္

၁၉၈၀ မတိုင္မီကပင္ ကမၻာလံုးခ်ီျဖစ္တည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ “ကမၻာျပန္႔ျဖစ္စၪ္” အိုင္ဒီယာမ်ားကိုေျပာဆိုမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပညာရပ္နယ္ပယ္သာမက၊ စာနယ္ဇင္းေလာက၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ အႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာတို႔တြင္ တန္းဝင္စကားရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသံုးႏွင့္အတူ တ႐ုတ္၊ အီတလီ၊ ႐ု႐ွား၊ ဘဂၤါလီ စသည့္ ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ အၿပိဳင္ေပၚလာခဲ့သည္။

“ကမၻာျပန္႔ေစ်းကြက္”၊ ကမၻာျပန္႔ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမၻာျပန္႔ကြန္ဖရင့္၊ ကမၻာျပန္႔ ႃခိမ္းေျခာက္မႈ စသည့္ စသည့္ စကားရပ္မ်ား တြင္က်ယ္လာသည္။ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းတြင္မူ ကမၻာျပန္႔အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ ကမၻာျပန္႔ဝန္းက်င္ အေျပာင္းအလဲ၊ ကမၻာျပန္႔က်ား-မဆက္ဆံေရး၊ ကမၻာျပန္႔ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ စသည့္ စကားရပ္မ်ားအေပၚ ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ ပညာရွင္မ်ား ပို၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုလာၾကသည္။ ေျပာရလွ်င္ ၁၉၈၀ မတိုင္မီ ကမၻာျပန္႔မႈျဖစ္စၪ္ အိုင္ဒီယာတို႔ ျဖန္႔က်က္ေနႃပီဟုဆိုရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၀ လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ကမၻာျပန္႔ျဖစ္စၪ္၏ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာႃပီး ကမၻာျပန္႔ျဖစ္စၪ္စကားသည္ပါ ႐ုပ္လံုးၾကြလာခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: