တတိယလွိဳင္းဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း

ဝင့္ထန္း

ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းလိႈင္းဆိုတာ သီးျခားအခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံေတြကေန ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ထူးျခားစြာကူးေျပာင္းလာတဲ့ အုပ္စုႏိုင္ငံေတြကို ရည္ၫႊန္းေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ လိႈင္းတစ္ခုမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တင္းျပည့္ဒီမိုကရက္တစ္ မျဖစ္ေသးဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီတဝက္တပ်က္ စက်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ေခတ္သစ္ကမၻာမွာ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းလိႈင္း သံုးခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လိႈင္း တစ္ခုခ်င္းစီဟာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ာအေပၚ အမ်ားၾကီးအက်ိဴးသက္ေရာက္ခဲ့ႃပီး အစိုးရစနစ္ အကူးအေျပာင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းဟာ သပြတ္အူလိုက္ႃပီး ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြဟာ သမိုင္းေသတၲာ ဘီဒိုေတြထဲ သူ႔အကန္႔နဲ႔သူ သူ႔ဘာသာ ေသေသသပ္သပ္ဝင္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သမိုင္းဟာ ၪီးတည္လားရာတစ္ခုထဲကို တသမတ္တည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္မသြားပါဘူး။ ဒါေႂကာင့္ပဲ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: